Leidingen

Pidpa onderhoudt dagelijks haar uitgebreid leidingstelsel van 12.866 kilometer in 65 steden en gemeenten in de provincie Antwerpen.  Dit gebeurt altijd, ongeacht het verbruik.

Onder meer door nieuwe verkavelingen breidt dit netwerk steeds verder uit.

In 2014 voert Pidpa 95 kilometer leidingwerk uit (verplaatsingen, vernieuwingen en netuitbreidingen). Het leidingnet breidt uit met 38,8 kilometer.

56 kilometer leidingen zijn vernieuwd en/of verplaatst.

Het verplaatsen en vernieuwen van leidingen gebeurt:

  • in het kader van synergieaanvragen van andere nutsmaatschappijen. Door werken gelijktijdig uit te voeren vermindert de hinder voor bewoners en vennoten.
  • bij wegenis- en rioleringswerken op vraag van de gemeente en/of de rioolbeheerder.

Mede onder impuls van Pidpa wordt op 23 mei een wijziging goedgekeurd aan VLAREMA (Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen).

Daarbij werd een kader uitgeschreven voor het beheer van buiten gebruik gestelde leidingen.

Pidpa zal bij het beheer van buiten dienst gestelde leidingen, afhankelijk van de situatie, volgende initiatieven nemen in afnemende prioriteit:

  1. hergebruik van de leiding
  2. recyclage van de leidingmaterialen
  3. uitname van de leiding die zichtbaar is in de opgebroken sleuf
  4. ter plaatse laten van de leiding nadat alle nodige maatregelen genomen zijn om schade en verontreiniging (ten gevolge van de leiding) te voorkomen.

Het bepalen van de te nemen maatregelen en de uitvoering ervan gebeurt volgens de best beschikbare technieken.

Pidpa informeert de beheerder van het openbaar domein over de initiatieven en maatregelen die worden genomen en over de termijn waarbinnen die worden uitgevoerd. Ze blijft verantwoordelijk voor de inventarisatie en het beheer van al haar leidingen.